Sportzorg professionals

Het Regionalisatieproject heeft als doel "Het bevorderen van een doelmatige, doeltreffende en transparante samenwerking tussen de meest betrokken zorgprofessionals en (sport)organisaties. En het vertalen van best-practices uit de regio naar het landelijke niveau". Deze doelstelling dient aan de hand van concrete onderwerpen te worden gerealiseerd. Gekozen is voor het uitzetten van drie pilots in verschillende regio’s. In de pilotregio’s is vervolgens een eigen thema gekozen waarvoor samenwerkingsafspraken worden gemaakt. Deze afspraken kunnen worden doorvertaald naar andere regio’s die hier vervolgens hun voordeel mee kunnen doen. De methode om tot afspraken te komen en te implementeren wordt eveneens doorvertaald naar andere regio’s en aangeboden als een kant en klaar handboek.

In Noord-Holland is bijvoorbeeld een enkelregistratiekaart ontworpen die wordt gebruikt door sportmasseurs, sportfysiotherapeuten en sportartsen. De kaart dient om de overdracht tussen de disciplines te stroomlijnen en zo de behandeling te versnellen en te verbeteren. Rond de introductie van de kaart zijn scholingsbijeenkomsten georganiseerd en heeft zich een netwerk van sportzorgdisciplines gevormd. Dit product is één van de succesvolle uitkomsten van het project regionalisatie/ketenkwaliteit dat sinds 2008 wordt uitgevoerd onder de begeleiding van de Vereniging van Sportgeneeskunde Nederland (VSG). Kenmerk van dit project is dat in diverse regio’s belangrijke afspraken tot stand zijn gekomen over ketenkwaliteit rondom specifieke blessures en blessurepreventie.

Het succesvolle project Regionalisatie/Ketenkwaliteit is een uitvloeisel van de nota, Zorg voor sport en bewegen, Naar een optimale samenwerking tussen sportzorgprofessionals van het toenmalige Landelijk Platform Sportgezondheidszorg. Deze nota kwam in 2006 tot stand in opdracht van het ministerie van VWS. Eén van de aanbevelingen had betrekking op het opzetten van een regionale aanpak van de sportgezondheidszorg. De uitwerking van deze aanbeveling is door de VSG opgepakt in samenwerking met de andere belanghebbende organisaties, namelijk het NGS (Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs) en de NVFS (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Sportgezondheidszorg) om gezamenlijk de kaders voor regionale samenwerking af te spreken. De drie landelijke partijen hebben zich verenigd in de stuurgroep Regionalisatie/ Ketenkwaliteit.

De partijen in de stuurgroep hebben afgesproken om zich in te zetten voor het realiseren van regionale afspraken met als doel te komen tot ketenkwaliteit. Hiervoor worden normen en eisen geformuleerd waaraan de regionale keten moet voldoen en waaraan de keten kan worden getoetst. Daarnaast worden de voorbeelden van ketenafspraken uit de regio (best-practices) naar het landelijke niveau vertaald.

In de volgende regio’s zijn wij inmiddels met dit project gestart: Noord-Holland, Oost Brabant, Limburg, Gelderland, Utrecht en Twente.

 

Sportzorg.nl is de voorlichtingswebsite van de sportartsen in Nederland. De informatie op Sportzorg.nl kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een (sport)arts. Wij willen benadrukken dat je bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op zou moeten nemen met je (sport)arts, specialist of apotheker. Sportzorg.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie niet volledig voldoet aan juistheid, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.

Share deze pagina: